Regulamin konkursu Pomorska Miss Scania 2020

 1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie [Pomorska Miss Scania 2020] („Konkurs”), organizowanym przez Organizatora (wskazanego poniżej).
  2. 1.2 Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Scania Polska S.A. z siedzibą w Starej Wsi, Aleja Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn, NIP 521-10-14-579, REGON: 010970943, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091840, e-mail [facebook@scania.pl] (dalej „Organizator”).
  3. 1.3 Konkurs zostanie przeprowadzony na warunkach i zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
  4. 1.4 Konkurs prowadzony jest na stronie Organizatora (dalej „Serwis”), pod adresem: [www.pomorskamissscania.pl].
  5. 1.5 Konkurs rozpoczyna się w dniu [04.09.2020] i trwa do dnia [30.09.2020] do godz. [23:59]. Zadanie Konkursowe (jak zdefiniowane poniżej) zgłoszone po tym terminie nie bierze udziału w Konkursie.
  6. 1.6 Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 1. 2. UCZESTNICY
  1. 2.1 W Konkursie może wziąć udział Uczestnik, który w czasie trwania Konkursu wykona Zadanie Konkursowe opisane w pkt. 3.1 poniżej. Uczestnikami mogą być posiadające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki posiadające osobowość prawną, spółki nie posiadające osobowości prawnej – które są właścicielami zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pojazdów marki Scania (przynajmniej jednego pojazdu przez każdego Uczestnika) lub wykorzystują takie pojazdy na podstawie umów leasingu lub umów dzierżawy lub umów najmu.
  2. 2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, z wyłączeniem umów, których przedmiotem jest leasing, najem lub dzierżawa pojazdu marki Scania. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.
  3. 2.3 Każdy Uczestnik może dodać dowolną ilość pojazdów do konkursu.
  4. 2.4 Osoba zgłaszająca pojazd w imieniu Uczestnika, oświadcza, iż posiada zgodę Uczestnika na zgłoszenie oraz udział pojazdu w Konkursie prowadzonym na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie.
  5. 2.5 Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody, jeśli nie spełnia on warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.
  1. 2.6 Uczestnik może, w czasie trwania Konkursu, zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres Organizatora: [facebook@scania.pl]
 1. 3. ZADANIE KONKURSOWE
  1. 3.1 Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik, w okresie trwania Konkursu (podanym w pkt. 1.4), musi wykonać następujące czynności
   • Na stronie organizatora www.pomorskamissscania.pl należy dodać zdjęcie pojazdu („Praca Konkursowa”), który ma wziąć udział w konkursie.
   • Uczestnik (lub odpowiednio działająca w jego imieniu osoba zgłaszająca pojazd) w momencie zgłaszania Pracy Konkursowej winien wybrać kategorię konkursową, w której chce uczestniczyć poprzez dodanie zdjęcia pojazdu
    • Kategoria I – Pomorska Miss Scania (w konkursie mogą brać udział wszystkie pojazdy Scania)
    • Kategoria II – Weteran Szos (w konkursie mogą brać udział tylko pojazdy Scania wyprodukowane przed 1990r
     • Każda zgłoszona praca będzie umieszczona w dedykowanej galerii konkursowej.
     • Każda Praca konkursowa widniejąca w galerii konkursowej będzie podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub osoby zgłaszającej Uczestnika do Konkursu oraz nazwą projektu, co osoba zgłaszająca Uczestnika do Konkursu oraz Uczestnik przyjmują do wiadomości.
   • Praca Konkursowa powinna przedstawiać tylko i wyłącznie sam pojazd. Praca Konkursowa nie może zawierać wizerunku Uczestnika, ani osoby trzeciej, w tym małoletniego. Prace konkursowe zawierające wizerunek Uczestnika lub osób trzecich nie będą brały udziału w Konkursie.
   • Organizator ustala, iż w konkursie mogą brać TYLKO pojazdy zarejestrowane na terenie Polski
   • Zasady dotyczące wyboru laureatów konkursu określone są w późniejszych zapisach niniejszego regulaminu w pkt 6
    • Warunkiem zgłoszenia pracy konkursowej jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień przedmiotowego Regulaminu.
    • Wzór oświadczenia w tym zakresie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. 4. ORGANIZATOR ZASTRZEGA IŻ KAŻDY POJAZD MOŻE BYĆ ZGŁOSZONY DO KONKURSU TYLKO JEDEN RAZ ORAZ TYLKO W JEDNEJ KATEGORII
  1. 4.1 Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Prac Konkursowych, które:
   • naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;
   • zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;
   • zawierają przekazy reklamowe inne niż dotyczące marki Organizatora;
   • stanowią spam lub niezamówioną informację handlową;
   • zawierają uszkodzone pliki lub wirusy;
   • zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej;
   • zawierają wizerunek Uczestnika lub osoby trzeciej (np. osoby zgłaszającej pojazd w imieniu Uczestnika);
   • będących własnością lub będących w użytkowaniu osób trzecich nie związanych ze zgłaszającym.
  2. 4.2 Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, iż zgłaszający pojazd do konkursu nie jest jego właścicielem lub użytkownikiem lub też nie działa w imieniu takiego Uczestnika.
 1. 5. NAGRODY W KONKURSIE, ZASADY ICH PRZYZNAWIANIA
  1. 5.1 Nagrodę w Konkursie mogą otrzymać wyłącznie Uczestnicy. Nagrodą jest bon do wykorzystania w sklepie internetowym www.sklep.scania.pl na gadżety lub usługi serwisowe Scania (Organizator zastrzega, iż bon na usługi serwisowe Scania jest do wykorzystania tylko na terenie kraju).
  2. Organizator zastrzega, iż ważność bony wynosi 6miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu.
  3. 5.2 1 miejsce Miss Scania – 1000 (tysiąc) PLN oraz nagroda specjalna ufundowana przez partnera konkursu firmę Michelin
  4. 5.3 1 miejsce Weteran szos – 1000 (tysiąc) PLN
  5. 5.4 1 miejsce nagroda dyr. Oddziału – 1000 (tysiąc) PLN

Dodatkowo laureaci otrzymają okolicznościowe statuetki Pomorska Miss Scania 2020

W przypadku nagród przyznanych Uczestnikom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą lub spółkom osobowym osób fizycznych wartość Organizator przyznaje dodatkową nagrodą o wartości 1/9 nagrody wskazanej w pkt powyżej, która zostanie przeznaczona na pokrycie 10%, zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach.

 1. 6. ORGANIZATOR PRZEWIDZIAŁ III KATEGORIE KONKURSOWE
  • I Miss Publiczności – o kolejności zajętych miejsc decyduje ilość oddanych głosów przez głosujących
  • II Weteran szos – o przyznaniu tytułu decyduje komisja konkursowa
  • III Nagroda dyr. oddziału Gdańsk – o przyznaniu tytułu decyduje dyr. Oddziału Gdańsk Pan Sławomir Hofman
  1. 6.1 W skład Komisji Konkursowej wejdą redakcje magazynów motoryzacyjnych. Przy wyborze laureatów, Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, Decyzja Komisji Konkursowej zapada większością głosów
  2. 6.2 Komisja Konkursowa ocenia wykonanie Zadania Konkursowego przez Uczestników Konkursu i wybiera jego laureatów. Do zadań Komisji Konkursowej należy również weryfikacja prawidłowości Zgłoszeń, stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
  3. 6.3 Komisja Konkursowa wybierze jednego laureata w kategorii Weteran Szos. W kategorii Miss Publiczności o kolejności zajętych miejsc decyduje ilość oddanych głosów przez głosujących. Kolejność miejsc zostanie ustalona na podstawie ilości oddanych głosów (wygrywa Praca Konkursowa z największą ilością głosów)
  4. 6.4 Każdy z laureatów otrzyma 1 (jedną) Nagrodę.
  5. 6.5 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 02.10.2020 na łamach serwisu internetowego organizatora www.pomorskamissscania.pl
  6. 6.6 Organizator skontaktuje się z laureatami drogą telefoniczną lub za pomocą e-maila podanego w zgłoszeniu
  1. 6.7 Warunkiem wydania Nagrody jest podanie przez laureatów Konkursu, w zwrotnej wiadomości prywatnej do Organizatora przesłanej za pośrednictwem Serwisu, następujących danych: Nazwa i adres Uczestnika, imię i nazwisko zgłaszającego w imieniu Uczestnika, adres dostarczenia nagrody – jeśli jest inny od adresu Uczestnika, numer telefonu kontaktowego zgłaszającego. W przypadku gdy laureat Konkursu w terminie do dnia [_14_] nie poda pełnych danych wskazanych powyżej lub poda nieprawidłowe dane, uniemożliwiające doręczenie mu Nagrody, traci on prawo do Nagrody. W przypadku kategorii Weteran Szos również dokumentu potwierdzającego rok produkcji przed 1990r.
  2. 6.8 Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali laureatami Konkursu, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.
 2. 7. WYDANIE NAGRÓD
  1. 7.1 Nagrody zostaną wysłane laureatom, za pośrednictwem kuriera lub poczty, na podany przez nich adres, w terminie [_21_]dni po zakończeniu Konkursu i podaniu przez laureatów danych koniecznych do przekazania Nagrody, wskazanych w pkt. 6.7
  2. 7.2 Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani żadne inne prawo do rekompensaty. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednak nie może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę.
  3. 7.3 Jeżeli laureatem zostanie Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w pkt.2, lub którego Praca Konkursowa narusza postanowienia pkt. 3 oraz 4 osoba taka traci prawo do Nagrody.
  4. 7.4 W przypadkach utraty przez laureata prawa do Nagrody, w tym w przypadkach określonych w punktach 3 oraz 4 przedmiotowego Regulaminu, Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 3. 8. LICENCJA
  1. 8.1 Dokonując Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że:
   1. 8.1.1 udziela Organizatorowi licencji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
   2. 8.1.2 jest twórcą Pracy Konkursowej oraz przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Pracy Konkursowej oraz jest uprawniony do udzielania licencji do Pracy Konkursowej oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie;
   3. 8.1.3 jeśli Praca Konkursowa zawiera wizerunek osób trzecich – posiada zgody tych osób na korzystanie z ich wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji przez Organizatora praw z licencji opisanej poniżej, jak również sam udziela zgody do korzystania w tym zakresie z jego wizerunku;
   4. 8.1.4 zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek ich praw, w tym prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia lub do zwrotu Organizatorowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz związanych z nimi kosztów i wydatków, łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego).
  1. 8.2 Uczestnik Konkursu z chwilą Zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo, uprawniającej Organizatora do korzystania z Pracy Konkursowej na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych poniżej:
   1. wykorzystywanie Pracy Konkursowej do promocji i reklamy towarów i usług Organizatora oraz spółek z jego grupy kapitałowej;
   2. wykorzystywanie Pracy Konkursowej do produkcji materiałów reklamowych i prezentacji oraz rozpowszechniania ich jako części tych materiałów;
   3. publikację Pracy Konkursowej w Internecie, w tym na stronie internetowej Organizatora, jak również na prowadzonych przez niego profilach w mediach społecznościowych, w magazynie „W Trasie” oraz w materiałach promocyjnych, informacyjnych i innych materiałach tworzonych przez Organizatora lub na jego zlecenie;
   4. publiczne udostępnianie w inny sposób, tak, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   5. utrwalanie i zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;
   6. dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, zmian układu, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji;
   7. łączenie z innymi utworami, w szczególności z pracami konkursowymi innych uczestników;
   8. wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów;
   9. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą.
 1. 8.3 Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora zmian w Pracy Konkursowej, sporządzania jej opracowań oraz zezwala na korzystanie z nich i rozporządzanie nimi. Jednocześnie Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Pracy Konkursowej przez osoby trzecie (prawa zależne). Uczestnik zrzeka się niniejszym uprawnienia do cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Równocześnie z udzieleniem licencji Uczestnik wyraża zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian do Pracy Konkursowej przez Organizatora lub osobę trzecią działającą na rzecz lub zlecenie Organizatora.
 2. 8.4 Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.

 1. 9. REKLAMACJE
  1. 9.1 Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie (dotyczące jego organizacji oraz realizacji Nagrody) mogą być zgłaszane w drodze wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres Organizatora: [facebook@scania.pl], w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
  2. 9.2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz e-mail lub adres korespondencyjny osoby zgłaszającej, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
  3. 9.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator jest uprawniony zwrócić się do osoby składającej reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. 9.4 Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, przy czym do okresu tego nie wlicza się czasu oczekiwania przez Organizatora na uzupełnienie przez Uczestnika informacji lub danych, o którym mowa w pkt. 9.3.
  5. 9.5 O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba ja składająca zostanie powiadomiona w taki sam sposób, w jaki dokonano zgłoszenia reklamacji, tj. drogą elektroniczną lub papierową, na adres za pomocą którego zgłoszono reklamację lub który został wskazany jako adres do doręczeń.
 1. 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. 10.1 Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) danych osobowych Uczestników, w tym laureatów Konkursu oraz osób zgłaszających pojazdy w imieniu Uczestników do Konkursu jest Organizator, tj. Scania Polska S.A. z siedzibą przy Al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn.
  2. 10.2 Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iod@scania.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.
  3. 10.3 Dane osobowe Uczestników oraz osób zgłaszających pojazd w imieniu Uczestników przetwarzane będą w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
   1. przeprowadzenia i realizacji Konkursu, w tym wyłonienia laureatów – co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
   2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych z przedmiotem Konkursu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
   3. rozpatrywania ewentualnych reklamacji zgodnie z procedurą przyjętą na gruncie niniejszego Regulaminu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
   4. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o której mowa w pkt 11.4;
   5. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, zwłaszcza w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych jak również przepisów prawa podatkowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   6. prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania danych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   7. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. 10.4 Dane osobowe Uczestników, którzy zostaną laureatami Konkursu mogą być dodatkowo przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
   1. przekazania laureatom Nagrody – co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
   2. realizacji wymagań prawnych (podatkowych i rachunkowych) w zakresie rozliczenia wartości Nagrody przyznawanej laureatom Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  5. 10.5 Dane osobowe Uczestników (tj. imię, nazwisko – nazwa firmy) oraz osób zgłaszających pojazd w imieniu Uczestników (tj. imię, nazwisko) wraz z nazwą projektu, mogą być podawane do publicznej wiadomości we wszelkich publikacjach i informacjach o Konkursie i jego wynikach, w szczególności w Internecie (w tym na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem: www.pomorskamissscania.pl i w profilach Organizatora w social mediach), w magazynie „W Trasie”, newsletterze oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.
  6. 10.6 Podanie danych osobowych:
   1. w celu wskazanym w pkt 10.3 lit. d) – jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
   2. w celach wskazanych pkt 10.4 – jest warunkiem wręczenia Nagrody laureatom Konkursu;
   3. w celu rozpatrywania reklamacji zgodnie z pkt 9 Regulaminu – jest niezbędne celem prawidłowego rozpatrzenia przez Organizatora ewentualnej reklamacji;
   4. w pozostałym zakresie jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
  7. 10.7 Organizator zapewnia Państwu prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
  8. 10.8 W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 10.3), każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a w przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego również prawo złożenia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych w tym celu.
  9. 10.9 W przypadku przetwarzania danych osobowych za udzieloną zgodą, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  10. 10.10 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. 10.11 Organizator oświadcza, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  12. 10.12 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów:
   1. podmiotów wspierających Organizatora w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (m.in. dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, w tym hostingu);
   2. kancelarii prawnych obsługujących Organizatora;
   3. podmiotów świadczących na rzecz Organizatora usługi składu magazynu „W Trasie”;
   4. firm świadczących usługi dodatkowe i wspierające działalność Spółki takich jak: druk materiałów reklamowych itp.;
   5. podmiotów konsultingowych, audytowych i doradczych – w zakresie realizowanych przez te podmioty usług na rzecz Organizatora.
  13. 10.13 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  14. 10.14 Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i realizacji Konkursu, a ponadto:
   1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Konkursie;
   2. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Organizatora Konkursu przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających;
   3. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych;
   4. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania – przez okres nie dłuższy niż 3 lata;
   5. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub do czasu stwierdzenia dezaktualizacji danych;
   6. przez okres realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 11.4.
 1. 11. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. 11.1 W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
  2. 11.2 Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:
   1. udostępnienie Regulaminu na stronie konkursowej www.pomorskamissscania.pl;
   2. umożliwianie wzięcia udziału w Konkursie;
   3. komunikacja między Organizatorem, a Uczestnikami;
   4. ogłoszenie wyników Konkursu.
  3. 11.3 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
  4. 11.4 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez opuszczenie strony internetowej, na której prowadzony jest Konkurs, a po przesłaniu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie – poprzez odstąpienie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa.
  5. 11.5 Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.
  6. 11.6 Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  7. 11.7 Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
  8. 11.8 Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia punktu 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
  9. 11.9 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 12.1 Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
  2. 12.2 Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Organizatora oraz w wersji elektronicznej pod adresem: [www.pomorskamissscania.pl].

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM

Dot. konkursu [Pomorska Miss Scania 2020]

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu [Pomorska Miss Scania 2020] i akceptuję jego warunki. W szczególności zapoznałem/am się z:

 • klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, zawartą w pkt. 10 Regulaminu,
 • postanowieniami dotyczącymi udzielenia przeze mnie, z chwilą zgłoszenia, licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej, na zasadach określonych w pkt. 8 Regulaminu, i niniejszym potwierdzam udzielenie licencji na powyższych warunkach,