Regulamin konkursu Pomorska eMiss Scania 2022

 1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie [Pomorska eMiss Scania 2022] („Konkurs”), organizowanym przez Organizatora (wskazanego poniżej).
  2. 1.2 Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Scania Polska S.A. z siedzibą w Starej Wsi, Aleja Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn, NIP 521-10-14-579, REGON: 010970943, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091840, e-mail facebook@scania.pl (dalej „Organizator”).
  3. 1.3 Konkurs zostanie przeprowadzony na warunkach i zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
  4. 1.4 Konkurs prowadzony jest na stronie Organizatora (dalej „Serwis”), pod adresem: www.pomorskamissscania.pl.
  5. 1.5 Konkurs rozpoczyna się w dniu [18 sierpnia 2022] o godzinie [09:00] i trwa do dnia [26 sierpnia] do godz. [12.00]. Zadanie Konkursowe (jak zdefiniowane poniżej) zgłoszone po tym terminie nie bierze udziału w Konkursie.
  6. 1.6 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 sierpnia o godzinie 14.00
  7. 1.7 Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 1. 2. UCZESTNICY
  1. 2.1 W Konkursie może wziąć udział Uczestnik, który w czasie trwania Konkursu wykona Zadanie Konkursowe opisane w pkt. 3.1 poniżej.
  2. 2.2 Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. 2.3 Uczestnicy konkursu, którzy w chwili rozpoczęcia konkursu nie są pełnoletni, mogą brać udział w konkursie tylko pod warunkiem wypełnienie przez opiekunów prawnych formularza dostępnego pod adresem www.kontaktscania.pl/emissscaniaoswiadczenie
  4. 2.4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, z wyłączeniem umów, których przedmiotem jest leasing, najem lub dzierżawa pojazdu marki Scania. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.
  5. 2.5 Każdy Uczestnik może dodać dowolną ilość pojazdów do konkursu.
  6. 2.6 Osoba zgłaszająca pojazd w imieniu Uczestnika, oświadcza, iż posiada zgodę Uczestnika na zgłoszenie oraz udział pojazdu w Konkursie prowadzonym na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie.
  7. 2.7 Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody, jeśli nie spełnia on warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.
  8. 2.8 Uczestnik może, w czasie trwania Konkursu, zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres Organizatora: facebook@scania.pl
 1. 3. ZADANIE KONKURSOWE
  1. 3.1 Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik, w okresie trwania Konkursu (podanym w pkt. 1.4), musi wykonać następujące czynności
   • Na stronie organizatora www.pomorskamissscania.pl należy dodać zdjęcie pojazdu („Praca Konkursowa”), które musi być wykonany za pomocą jednej z gier wytwórni SCS Software
   • Gry, których można użyć do realizacji zadania konkursowego to: Scania Truck Driving Simulator, Euro Truck Simulator 2.
    • Każda zgłoszona praca będzie umieszczona w dedykowanej galerii konkursowej.
    • Każda Praca konkursowa widniejąca w galerii konkursowej będzie podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz nazwą projektu, co osoba zgłaszająca, uczestnik, lub opiekun prawny Uczestnika Konkursu przyjmują do wiadomości.
   • Praca Konkursowa powinna przedstawiać wyłącznie pojazd marki Scania (+ opcjonalnie naczepa). Praca Konkursowa nie może zawierać zdjęcia pojazdów innych marek. Prace konkursowe zawierające inne marki pojazdów ciężarowych nie będą brały udziału w Konkursie.
   • W konkursie mogą brać nie pełnoletnie. W wypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wypełnienie oświadczenia przez opiekunów prawnych.
   • Zasady dotyczące wyboru laureatów konkursu określone są w późniejszych zapisach niniejszego regulaminu w pkt 6
    • Warunkiem zgłoszenia pracy konkursowej jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień przedmiotowego Regulaminu.
    • Wzór oświadczenia w tym zakresie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. 4. ORGANIZATOR ZASTRZEGA IŻ KAŻDY POJAZD MOŻE BYĆ ZGŁOSZONY DO KONKURSU TYLKO JEDEN RAZ
  1. 4.1 Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Prac Konkursowych, które:
   • naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;
   • zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;
   • zawierają przekazy reklamowe inne niż dotyczące marki Organizatora;
   • stanowią spam lub niezamówioną informację handlową;
   • zawierają uszkodzone pliki lub wirusy;
   • zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej;
  2. 4.2 Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, iż zgłaszający pojazd do konkursu nie jest jego właścicielem lub użytkownikiem lub też nie działa w imieniu takiego Uczestnika.
 1. 5. WYNIKI, NAGRODY W KONKURSIE, ZASADY ICH PRZYZNAWIANIA
  1. 5.1 Organizator przewidział dwie nagrody. Nagrodę główną, dla laureata konkursu Pomorska eMiss Scania, oraz nagrodę specjalną, dla uczestnika wybranego przez jury organizatora
  2. 5.2 Nagrodę w Konkursie mogą otrzymać wyłącznie Uczestnicy.
  3. 5.3 Laureatem nagrody głównej zostanie ten uczestnik, którego nadesłana praca zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 3 regulaminu, zgromadzi największą ilość głosów w głosowaniu internetowym.
  4. 5.4 Nagrodą jest bon do wykorzystania w sklepie internetowym www.sklep.scania.pl na gadżety Scania. Organizator zastrzega, iż ważność bonu wynosi 6miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu.
   1. 5.4.1 1 miejsce Pomorska eMiss Scania 2022– bon o wartości 500 PLN (pięćset złotych). Laureat edycji Pomorska eMiss Scania otrzyma również podczas wydarzenia, które odbędzie się w dniu 3 września 2022 na terenie Scania Gdańsk, okolicznościową statuetkę Pomorska eMiss Scania 2022. Dodatkowo organizator zapewni laureatowi, wraz z 1 osobą towarzyszącą, nocleg w dniu 03/04 września 2022r na terenie miasta Gdańsk w hotelu 4-gwiazdkowym.
   2. 5.4.2 Nagroda specjalna Pomorska eMiss Scania 2022, gadżety Scania, przyznana zostanie przez jury składające się z pracowników Scania Polska S.A.
 1. 6. ORGANIZATOR PRZEWIDZIAŁ I KATEGORIE KONKURSOWĄ
  • Pomorska eMiss Scania – o zwycięstwie decyduje ilość oddanych głosów przez głosujących. Wygrywa Praca Konkursowa z największą ilością głosów)
  1. 6.1 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 sierpnia o godzinie 14.00 na łamach serwisu internetowego organizatora www.pomorskamissscania.pl oraz na kanałach social media Organizatora.
  2. 6.2 Organizator skontaktuje się z laureatem albo – w przypadku uczestników niepełnoletnich – opiekunem laureata, drogą telefoniczną lub za pomocą e-maila podanego w zgłoszeniu
  3. 6.3 Warunkiem wydania Nagrody jest podanie przez laureatów Konkursu, w zwrotnej wiadomości prywatnej do Organizatora przesłanej za pośrednictwem Serwisu, następujących danych: w przypadku laureata Nagrody: imię i nazwisko Uczestnika, imię i nazwisko opiekuna prawnego Uczestnika – w przypadku, gdy jest on osobą niepełnoletnią, adres e-mail do dostarczenia Nagrody – jeśli jest inny od adresu e-mail Uczestnika, numer telefonu kontaktowego Uczestnika i opiekuna prawnego Uczestnika – w przypadku, gdy jest on osobą niepełnoletnią. W przypadku laureata Nagrody specjalnej, warunkiem jej realizacji jest podanie następujących danych : imię i nazwisko Uczestnika, imię i nazwisko opiekuna prawnego Uczestnika – w przypadku, gdy jest on osobą niepełnoletnią, adres e-mail do dostarczenia Nagrody – jeśli jest inny od adresu e-mail Uczestnika, numer telefonu kontaktowego Uczestnika i opiekuna prawnego Uczestnika – w przypadku, gdy jest on osobą niepełnoletnią. W przypadku gdy laureat Konkursu w terminie do dnia 26 sierpnia do godz 12.00 nie poda pełnych danych wskazanych powyżej lub poda nieprawidłowe dane, uniemożliwiające doręczenie mu Nagrody, traci on prawo do Nagrody.
  4. 6.4 Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali laureatami Konkursu, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.
 2. 7. WYDANIE NAGRÓD
  1. 7.1 Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani żadne inne prawo do rekompensaty. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednak nie może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną nagrodę.
  2. 7.2 Jeżeli laureatem zostanie Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w pkt.2, lub którego Praca Konkursowa narusza postanowienia pkt. 3 oraz 4 osoba taka traci prawo do Nagrody.
  3. 7.3 W przypadkach utraty przez laureata prawa do Nagrody, w tym w przypadkach określonych w punktach 3 oraz 4 przedmiotowego Regulaminu, Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 3. 8. LICENCJA
  1. 8.1 Dokonując Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że:
   1. 8.1.1 udziela Organizatorowi licencji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
   2. 8.1.2 jest twórcą Pracy Konkursowej oraz przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Pracy Konkursowej oraz jest uprawniony do udzielania licencji do Pracy Konkursowej oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie;
   3. 8.1.3 Zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek ich praw, w tym prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia lub do zwrotu Organizatorowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz związanych z nimi kosztów i wydatków, łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego).
  1. 8.2 Uczestnik Konkursu z chwilą Zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo, uprawniającej Organizatora do korzystania z Pracy Konkursowej na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych poniżej:
   1. wykorzystywanie Pracy Konkursowej do promocji i reklamy towarów i usług Organizatora oraz spółek z jego grupy kapitałowej;
   2. wykorzystywanie Pracy Konkursowej do produkcji materiałów reklamowych i prezentacji oraz rozpowszechniania ich jako części tych materiałów;
   3. publikację Pracy Konkursowej w Internecie, w tym na stronie internetowej Organizatora, jak również na prowadzonych przez niego profilach w mediach społecznościowych, w magazynie „W Trasie” oraz w materiałach promocyjnych, informacyjnych i innych materiałach tworzonych przez Organizatora lub na jego zlecenie;
   4. publiczne udostępnianie w inny sposób, tak, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   5. utrwalanie i zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;
   6. dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, zmian układu, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji;
   7. łączenie z innymi utworami, w szczególności z pracami konkursowymi innych uczestników;
   8. wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów;
   9. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą.
  2. 8.3 Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora zmian w Pracy Konkursowej, sporządzania jej opracowań oraz zezwala na korzystanie z nich i rozporządzanie nimi. Jednocześnie Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Pracy Konkursowej przez osoby trzecie (prawa zależne). Uczestnik zrzeka się niniejszym uprawnienia do cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Równocześnie z udzieleniem licencji Uczestnik wyraża zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian do Pracy Konkursowej przez Organizatora lub osobę trzecią działającą na rzecz lub zlecenie Organizatora.
  3. 8.4 Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.

 1. 9. REKLAMACJE
  1. 9.1 Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie (dotyczące jego organizacji oraz realizacji Nagrody) mogą być zgłaszane w drodze wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres Organizatora: facebook@scania.pl, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
  2. 9.2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz e-mail lub adres korespondencyjny osoby zgłaszającej, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
  3. 9.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator jest uprawniony zwrócić się do osoby składającej reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. 9.4 Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, przy czym do okresu tego nie wlicza się czasu oczekiwania przez Organizatora na uzupełnienie przez Uczestnika informacji lub danych, o którym mowa w pkt. 9.3.
  5. 9.5 O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba ja składająca zostanie powiadomiona w taki sam sposób, w jaki dokonano zgłoszenia reklamacji, tj. drogą elektroniczną lub papierową, na adres za pomocą którego zgłoszono reklamację lub który został wskazany jako adres do doręczeń.
 1. 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 2. A. INFORMACJA DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ
  1. 10.1 Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) danych osobowych Uczestników, w tym laureatów Konkursu oraz opiekunów prawnych Uczestników przesyłających zgłoszenia do Konkursu jest Organizator, tj. Scania Polska S.A. z siedzibą przy Al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn.
  2. 10.2 Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iod@scania.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora.
  3. 10.3 Dane osobowe Uczestników oraz opiekunów prawnych Uczestników, potwierdzających ich zgłoszenie do Konkursu, przetwarzane będą w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
   1. w przypadku Uczestników pełnoletnich – przeprowadzenia i realizacji Konkursu, w tym wyłonienia laureatów i ogłoszenia wyników Konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust 1 lit. f RODO); w przypadku Uczestników niepełnoletnich – przeprowadzenia i realizacji Konkursu, w tym wyłonienia laureatów i ogłoszenia wyników Konkursu – na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej Organizatorowi, potwierdzonej przez opiekuna prawnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO); w przypadku opiekunów prawnych Uczestników niepełnoletnich – uzyskania zgody na przystąpienie Uczestnika niepełnoletniego do Konkursu oraz przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w tym wyłonienia laureatów i ogłoszenia wyników Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych z przedmiotem Konkursu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
   3. rozpatrywania ewentualnych reklamacji zgodnie z procedurą przyjętą na gruncie niniejszego Regulaminu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
   4. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o której mowa w pkt 11.4;
   5. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, zwłaszcza w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych jak również przepisów prawa podatkowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   6. w przypadku Uczestników pełnoletnich – prowadzenia marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   7. w przypadku Uczestników pełnoletnich – wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. 10.4 Dane osobowe Uczestników, którzy zostaną laureatami Konkursu mogą być dodatkowo przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
   1. przekazania laureatom Nagrody – co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
   2. realizacji wymagań prawnych (podatkowych i rachunkowych) w zakresie rozliczenia wartości Nagrody przyznawanej laureatom Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  5. 10.5 Dane osobowe Uczestników (tj. imię, nazwisko) wraz z nazwą projektu, mogą być podawane do publicznej wiadomości we wszelkich publikacjach i informacjach o Konkursie i jego wynikach, w szczególności w Internecie (w tym na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem: www.pomorskamissscania.pl i w profilach Organizatora w social mediach), w magazynie „W Trasie”, newsletterze oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.
  6. 10.6 Podanie danych osobowych:
   1. w celu wskazanym w pkt 10.3 lit. d) – jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
   2. w celach wskazanych pkt 10.4 – jest warunkiem wręczenia Nagrody laureatom Konkursu;
   3. w celu rozpatrywania reklamacji zgodnie z pkt 9 Regulaminu – jest niezbędne celem prawidłowego rozpatrzenia przez Organizatora ewentualnej reklamacji;
   4. w celu wskazanym w pkt. 10.3 lit. a) zd. 3 – jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia niepełnoletniego Uczestnika do Konkursu;
   5. w pozostałym zakresie jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
  7. 10.7 Organizator zapewnia Państwu prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
  8. 10.8 W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 10.3), każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a w przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego również prawo złożenia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych w tym celu.
  9. 10.9 W przypadku przetwarzania danych osobowych za udzieloną zgodą, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  10. 10.10 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. 10.11 Organizator oświadcza, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  12. 10.12 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów:
   1. podmiotów wspierających Organizatora w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (m.in. dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, w tym hostingu);
   2. kancelarii prawnych obsługujących Organizatora;
   3. podmiotów świadczących na rzecz Organizatora usługi składu magazynu „W Trasie”;
   4. firm świadczących usługi dodatkowe i wspierające działalność Spółki takich jak: druk materiałów reklamowych itp.;
   5. podmiotów konsultingowych, audytowych i doradczych – w zakresie realizowanych przez te podmioty usług na rzecz Organizatora.
  13. 10.13 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  14. 10.14 Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i realizacji Konkursu, a ponadto:
   1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Konkursie;
   2. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Organizatora Konkursu przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających;
   3. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych;
   4. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania – przez okres nie dłuższy niż 3 lata;
   5. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub do czasu stwierdzenia dezaktualizacji danych;
   6. przez okres realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 11.4.
 3. B. INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
  1. 10.15 Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów:
   1. przyjęcia przesłanej Pracy Konkursowej;
   2. opublikowania przesłanej Pracy Konkursowej wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz tytułem Pracy konkursowej w celu przeprowadzenia głosowania;
   3. podsumowania, która z nadesłanych i opublikowanych Prac konkursowych uzyskała największą liczbę głosów i opublikowania wyników Konkursu;
   4. opublikowania przesłanej Pracy Konkursowej w publikacjach i informacjach o Konkursie i jego wynikach, w szczególności w Internecie, w tym na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem: www.pomorskamissscania.pl i w profilach Organizatora w social mediach, w magazynie „W Trasie”, newsletterze oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.
  2. Dane, które Uczestnik przekazał, wykorzystywane są w wymienionych celach na podstawie jego dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażoną zgodę, Uczestnik może w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość z takim żądaniem na adres korespondencyjny Organizatora (wskazany w pkt. 10.15) lub na adres e-mail: iod@scania.pl, czyli adres Inspektora Ochrony Danych, wyznaczonego przez Organizatora. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem wykorzystania danych przed jej wycofaniem. Zgoda powinna być potwierdzona przez opiekuna prawnego Uczestnika, co można zrobić w formularzu pod linkiem: www.kontaktscania.pl/emissscaniaoswiadczenie .
  3. 10.16 Organizator może przetwarzać także dane Uczestnika również na innych podstawach:
   1. gdy Uczestnik wnosi reklamację i gdy prowadzi z Organizatorem korespondencję na temat Konkursu – dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. gdy Uczestnik korzysta ze strony konkursowej, w tym celem wysłania zgłoszenia – zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o której mowa w pkt 11.4;
   3. realizacji wymagań prawnych (podatkowych i rachunkowych) w zakresie zapłaty podatku od Nagrody przyznanej w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   4. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazania spełnienia obowiązków prawnych zwłaszcza w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych – dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. 10.17 Podanie danych przez Uczestnika jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, ewentualnego wydania Nagrody lub odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację.
  5. 10.18 Każdy Uczestnik ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO – w przypadku wątpliwości odnośnie ich realizacji, należy kontaktować się na adres korespondencyjny Organizatora (wskazany w pkt. 10.15) lub na adres e-mail: iod@scania.pl, czyli adres Inspektora Ochrony Danych, wyznaczonego przez Organizatora.
  6. 10.19 Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. 10.20 Dane mogą być udostępniane przez Organizatora do innych firm, które wspomagają go w organizacji Konkursu – obsłudze technicznej I informatycznej strony internetowej, kancelariom prawnym, firmom drukującym materiały reklamowe Organizatora I przechowujące magazyn “W Trasie”, firmom doradczym.
  8. 10.21 Dane będą wykorzystywane przez Organizatora przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Organizator będzie je wykorzystywać do czasu jej wycofania.
  9. 10.22 Po jego zakończeniu Organizator będzie przechowywać dane przez okresy przewidziane przepisami, w celu obrony przed reklamacjami i roszczeniami oraz rozliczalnością podatkową. Poza tym, Organizator będzie przechowywać dane z korespondencji z Uczestnikiem przez okres nie dłuższy niż 3 lata od czasu jej zakończenia.
  10. 10.23 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie na terytorium krajów, w których obowiązują takie same wymagania z zakresu ochrony danych osobowych, jak na terytorium Polski (terytorium EOG).
 1. 11. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. 11.1 W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
  2. 11.2 Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:
   1. udostępnienie Regulaminu na stronie konkursowej www.pomorskamissscania.pl;
   2. umożliwianie wzięcia udziału w Konkursie;
   3. komunikacja między Organizatorem, a Uczestnikami;
   4. ogłoszenie wyników Konkursu.
  3. 11.3 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
  4. 11.4 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez opuszczenie strony internetowej, na której prowadzony jest Konkurs, a po przesłaniu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie – poprzez odstąpienie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uczestnictwa.
  5. 11.5 Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari.
  6. 11.6 Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  7. 11.7 Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
  8. 11.8 Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia punktu 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
  9. 11.9 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 12.1 Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
  2. 12.2 Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Organizatora oraz w wersji elektronicznej pod adresem: www.pomorskamissscania.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM

Dot. konkursu [Pomorska Miss Scania 2022]

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu [Pomorska eMiss Scania 2022] i akceptuję jego warunki. W szczególności zapoznałem/am się z:

 • klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, zawartą w pkt. 10 lit. A Regulaminu,
 • postanowieniami dotyczącymi udzielenia przeze mnie, z chwilą zgłoszenia, licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej, na zasadach określonych w pkt. 8 Regulaminu, i niniejszym potwierdzam udzielenie licencji na powyższych warunkach,

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM – uczestnik niepełnoletni

 1. 1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu [Pomorska eMiss Scania 2022].
 2. 2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Scania Polska S.A. moich danych, podanych przeze mnie w formularzu na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie [Pomorska eMiss Scania 2022]. Żebym wziąć udział w Konkursie, zgoda powinna być potwierdzona przez mojego opiekuna prawnego w Oświadczeniu dostępnym pod linkiem: https://www.kontaktscania.pl/emissscaniaoswiadczenie
 3. 3. Zgodę mogę wycofać w każdym momencie. Pozostałe informacje dotyczące wykorzystania moich danych osobowych znajdują się w pkt. 10 lit. B Regulaminu Konkursu.